Wymiar urlopu – ile przysługuje?

urlop

Urlop wypoczynkowy

Według artykułu 152. Kodeksu pracy każdej osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Nie można zrzec się dni wolnych na rzecz ekwiwalentu pieniężnego. Raz w roku pracownicy powinni udać się na nieprzerwany 14-dniowy wypoczynek, który pozwoli na regenerację sił. Dni wolne, wynikające z zapisów Kodeksu pracy, są płatne. Inaczej jest w przypadku ludzi, którzy podpisali jedną z umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło bądź umowa-zlecenie).

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Artykuł 154. Kodeksu pracy podaje, że osoba, której staż zatrudnienia nie przekracza 10 lat, ma prawo do 20 dni wypoczynku. Podwładni z dłuższym stażem mogą liczyć na 26 dni urlopu wypoczynkowego. Do stażu urlopowego wliczają się lata nauki:

  • 3 lata – przy zasadniczej szkole lub innej równorzędnej placówce zawodowej,
  • 5 lat – przy średniej szkole zawodowej,
  • 4 lata – przy średniej szkole ogólnokształcącej,
  • 6 lat – przy szkole policealnej,
  • 8 lat – przy szkole wyższej.

Okresy te nie sumują się. Pracownicy z tytułem magistra bądź licencjata doliczają sobie 8 lat, ponieważ ukończyli uczelnię wyższą. Nie mogą dodawać do tego okresu pobierania edukacji w średnich szkołach. W przypadku, gdy zatrudniony uczył się i pracował jednocześnie, bierze się pod uwagę opcję bardziej dla niego korzystną.

Kodeks pracy – urlop

Jak wyliczyć urlop pracownika zatrudnionego np. na pół etatu? Kodeks pracy (artykuł 154.) mówi, że: „Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Udziela się go w dni, które są dla pracownika dniami pracy.

Zmiana pracy a urlop

Pracownicy często zadają pytanie, czy niewykorzystany urlop przechodzi do kolejnego pracodawcy. Jeśli nie udało się skorzystać ze wszystkich dni wolnych, to za każdy dzień niewykorzystanego urlopu przysługuje ekwiwalent. Jest on wypłacany razem z ostatnią pensją. Urlop przechodzi tylko wtedy, gdy zostaje podpisana kolejna umowa z tym samym pracodawcą bezpośrednio po wygaśnięciu starego kontraktu.

W nowej firmie urlop naliczany jest w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego. W sytuacji, gdy zatrudniony był na urlopie dłużej, niż przewiduje Kodeks pracy, zmniejszany jest także wymiar dni wolnych w kolejnym miejscu pracy. Informacje o ekwiwalencie i liczbie wykorzystanych dni są zamieszczane w świadectwie pracy. Dlatego bardzo ważne jest, aby donieść ten dokument nowemu pracodawcy.

Urlop na żądanie – ile dni?

Jednym z rodzajów płatnego urlopu jest urlop na żądanie. W ciągu roku zatrudnieni mogą skorzystać z 4 takich dni, które wliczane są w pulę urlopu wypoczynkowego. Pracownicy o konieczności skorzystania z niezaplanowanego wcześniej wolnego powinni poinformować przełożonego najpóźniej w danym dniu. Urlop na żądanie jest płatny. Przedsiębiorcy nie muszą wyrażać zgody na nieobecność podwładnych.

    2 komentarze
    Napisz komentarz