Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 127183

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, czynniki stresogenne związane z koniecznością dotrzymania ustawowych terminów w celu uniknięcia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: kontakty telefoniczne z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami budżetowymi, celem prowadzenia uzgodnień roboczych, kontakty telefoniczne z jednostkami nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych, celem prowadzenia uzgodnień roboczych.


Kilka razy w roku: kontakty z pracownikami Najwyższej Izby Kontroli / innych organów kontrolujących w celu przygotowywania dokumentów finansowych oraz udzielania wyjaśnień w zakresie prowadzonych kontroli.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • weryfikacja finansowa projektów porozumień, umów i aneksów stanowiących podstawę do uruchomienia: dotacji celowych z budżetu dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie, środków finansowych państwowych funduszy celowych, funduszy bankowych, pozostałych funduszy
 • analiza finansowa dokumentów oraz wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem środków finansowych w ramach; dotacji celowych, wdrożenia programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, państwowych funduszy celowych, funduszy bankowych, pozostałych funduszy
 • obsługa finansowa zadań dofinansowywanych z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029
 • prowadzenie korespondencji w zakresie obsługi finansowo – księgowej budżetu dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie w zakresie zadań realizowanych przez Oddział oraz opracowywanie projektu informacji przeznaczonej do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
 • obsługa aplikacji e-CRU „Elektroniczny Centralny Rejestr Umów” oraz modułu Statystyka
 • współdziałanie z dysponentem merytorycznym w zakresie spraw związanych z obsługą finansową programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • opracowywanie lub aktualizacja wewnętrznych procedur obowiązujących w Wydziale Finansów i Budżetu w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Oddział
 • prowadzenie archiwizacji własnych spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz archiwizacji dokumentacji znajdującej się w Oddziale

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, KPA, biegła znajomość obsługi komputera (internet, pakietu biurowego: bardzo dobra znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego), znajomość systemu informacji prawnej lub innego elektronicznego publikatora aktów prawnych, znajomość klasyfikacji budżetowej oraz przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej i finansowej, znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, przepisów wykonawczych, znajomość programów wspomagających prace analityczne i raportowanie
 • osoba powinna być: odpowiedzialna, rzetelna, samodzielna, dyspozycyjna. Konieczna jest umiejętność: analitycznego myślenia, prognozowania, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidzianych i stresowych, szybkiego reagowania na czynniki ryzyka, stosowania prawa w praktyce, pracy w zespole, odporność na czynniki stresogenne, redagowania pism, dzielenie się wiedzą z współpracownikami. Wymagana jest wysoka kultura osobista oraz motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie w zakresie finansów publicznych
 • umiejętność reprezentowania pracodawcy na zewnątrz, doświadczenie związane rozliczaniem środków finansowych (dotacje/fundusze)
APLIKUJ TERAZ

Pracownik Punktu Usługowego

Opis stanowiska praca w punkcie usługowym zlokalizowanym w centrum handlowym dorabianie kluczy drobne naprawy zegarmistrzowskie naprawa obuwia Wymagania mile widziane doświadczenie techniczne i w...

Koordynator Call Center

Twój zakres obowiązków: Koordynowanie pracy podległego zespołu odpowiedzialnego za wsparcie sprzedaży za pomocą umawiania spotkań dla handlowców oraz udzielanie informacji o produkcie....

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. Płac

Opis stanowiska: Samodzielne obsługiwanie standardowych procesów płacowych klientów, Sporządzanie oraz przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, Sporządzanie zestawień, raportów i...

Młodszy specjalista ds. logistyki eksportowej

całościowa obsługa logistyczna procesu sprzedaży eksportowej: organizacja i nadzorowanie dostaw towarów do klientów przygotowywanie dokumentacji transportowej, sprzedażowej oraz celnej praca w...