Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 136729

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • Urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A – dwupiętrowy, budynek B – jednopiętrowy, budynki A1 i C – parterowe,
 • stanowisko zlokalizowane w budynku B,
 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,
 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  budynki wyposażone są  w podjazdy dla wózków inwalidzkich,

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w szczególności w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych oraz wystawia zarządzenia zabezpieczenia, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadaje decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności, wstrzymuje wykonania decyzji, odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe, udziela ulgi w spłacie kary grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, odracza terminy prawa podatkowego. Wydaje zaświadczenia dotyczące udzielonej pomocy publicznej, w celu monitorowania wielkości pomocy publicznej udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą; wyraża zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Obsługuje interesanta w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Poszukuje majątku: ewidencjonuje i analizuje zaległości, w przypadku których postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, zbiera i analizuje informacje w celu ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, podejmuje działania dyscyplinujące wobec dłużników, w przypadku których postępowanie egzekucyjne nie przynosi oczekiwanych rezultatów, obsługuje Rejestr Należności Publicznoprawnych oraz wnioski o wpisy zaległości w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządza wnioski o ustanowienie lub wykreślenie hipoteki przymusowej oraz prowadzi ewidencję wpisów hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych, w celu zabezpieczenia spłaty należności podatkowych Skarbu Państwa oraz innych należności pieniężnych, obsługuje rejestr zastawów skarbowych, dokonuje wpisów i wykreśleń, w celu zabezpieczenia spłaty należności.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, w tym w egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji poprzez: analizę zapisów na kartach kontowych, wykonywanie czynności informacyjnych i dyscyplinujących podatników mających na celu wygaśnięcie zobowiązań podatkowych („miękka egzekucja”), wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacje, informowanie właściwych komórek o naruszeniu przepisów prawa mogących stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, zajmowanie stanowiska wierzyciela w zakresie skarg na postępowanie egzekucyjne/ wniosku o jego umorzenie.
 • Koordynuje oceny i analizy ryzyka dotyczącego braku wykonania zobowiązań podatkowych w wyniku ich przedawnienia.
 • Inicjuje i bierze udział w postępowaniach: wieczystoksięgowym w tym występuje o wpis do hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i innych należności pieniężnych państw członkowskich i państw trzecich.
 • Prowadzi wymagane ewidencje i rejestry, obsługuje aplikacje informatyczne oraz ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych.
 • Przygotowuje korespondencję do organów podatkowych, skarbowych, administracji państwowej, samorządowej, ZUS, organów ścigania, komorników sądowych celem przekazania lub uzyskania informacji niezbędnych w prowadzonych czynnościach i postępowaniach.
 • Dokonuje czynności sprawdzających w przypadkach uzasadnionych potrzebami Urzędu oraz podejmuje inne działania służące zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań podatkowych w zakresie nienależącym do zadań innych komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego, ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych. Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Product Manager w branży produktów dla zwierząt

Tryb pracy: hybrydowy (teren całej Polski + praca w siedzibie firmy + home office) Oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie w postaci podstawy i systemu motywacyjnego,...

Spedytor Drogowy

Poszukujemy osób na stanowisko Spedytora Drogowego, do naszych istniejących już oddziałów we Wrocławiu, Starachowicach, Żorach i Piasecznie, a także jesteśmy otwarci na osoby z innych...

Handlowiec

Podtrzymywanie kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz aktywna sprzedaż do aptek sklepów zielarskich oraz sklep z artykułami dla zwierząt produktów firmy. Wymagania konieczne:...

Handlowiec

Podtrzymywanie kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów oraz aktywna sprzedaż do aptek sklepów zielarskich oraz sklep z artykułami dla zwierząt produktwó firmy. Wymagania konieczne:...

Pracownik pomocniczy produkcji

1. Montaż komponentów AGD.2. Praca przy taśmie, stojąca. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: zdolności manualne Wymagania inne: