Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98108

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Izby Administracji Skarbowej na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym, oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek posiada bariery architektoniczne (brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).


 

Zakres zadań

 • Orzeka w sprawach opodatkowania podatkami dochodowymi, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz w zakresie trybów nadzwyczajnych w tej materii.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz pism procesowych, opracowuje wnioski o wniesienie skarg kasacyjnych, bierze udział w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi.
 • Nadzoruje działalność jednostek podległych Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, w tym rozpatruje zidentyfikowane zagadnienia problematyczne w dążeniu do zapewnienia jednolitości i poprawy jakości orzecznictwa.
 • Pozyskuje, agreguje, analizuje dane i sporządza informacje, zestawienia i sprawozdania oraz ewidencjonuje przydzielone sprawy i całą korespondencję związaną z ich prowadzeniem.
 • Analizuje i opiniuje akty prawne oraz zgłasza uwagi i propozycje legislacyjne.
 • Udziela wyjaśnień/informacji oraz prowadzi szkolenia, instruktaże, spotkania robocze i narady konsultacyjne dla pracowników podległych jednostek i podmiotów zewnętrznych.
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie.
 • Rozpatruje spory kompetencyjne dotyczące właściwości organów podatkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa wiedza w zakresie podatków dochodowych i procedury podatkowej
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność rozpatrywania problemów faktycznych i prawnych oraz samodzielnego opracowania propozycji ich rozwiązania
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
 • Obsługa: MS Office: Word oraz Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Produkcji

Zakres obowiązków: Nadzór nad obszarem planowania i realizacji produkcji; Wprowadzanie usprawnień produkcyjnego z wykorzystaniem dostępnym narzędzi; Identyfikacja i analiza bieżących...

Młodszy Architekt Systemów IT

Obowiązki: Definiowanie architektury oprogramowania i rozwiązań integracyjnych dla sieci Dr. Max często we współpracy z Grupą Dr.Max oraz dostawcami zewnętrznymi Kierowanie pracami...

Administrator projektu

Zakres obowiązków prowadzenie i rejestrowanie korespondencji, prowadzenie rozmów telefonicznych, tłumaczenia dokumentów, przygotowywanie faktur, opisów, płatności, segregowanie/archiwizowanie...

Dyrektor ds. Obsługi Gwarancyjnej

Obowiązki: Zarządzanie pracą zespołów ds. Obsługi Gwarancyjnej Koordynacja wszelkich działań w obszarze obsługi gwarancyjnej, przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych usterek...