Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114095

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca,

 •  narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w budynku trzypiętrowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek wyposażony w windę, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych).

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu Poltaxplus i innych systemów informatycznych odpisy przedawnienia zobowiązań podatkowych, wydane postanowienia i decyzje, rejestruje czynności wierzycielskie w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych oraz prawidłowości i rzetelności sprawozdań.
 • Wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postepowania egzekucyjnego, w tym czynności informacyjne i dyscyplinujące.
 • Wystawia zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze Należności Publicznoprawnych, wystawia upomnienia a także wystawia i przekazuje do organów egzekucyjnych tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne.
 • Prowadzi czynności związane z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych wskutek przedawnienia zobowiązania oraz zawiadamia administracyjne organy o zmianach w zakresie wysokości należności objętych tytułem wykonawczym i o innych posiadanych informacjach mających wpływ na toczące się postępowanie egzekucyjne.
 • Monituje postępowania egzekucyjne prowadzone przez inne organy.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych.
 • Sporządza sprawozdania w zakresie realizowanych zadań.
 • Zawiadamia podatników o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku z toczącym się postępowaniem karno-skarbowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji lub pracy biurowej,
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów o pomocy publicznej.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Dyrektor Szkoły Ponadpodstawowej

Twój zakres obowiązków: budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w lokalnym środowisku, opracowywanie i prawidłowa realizacja planu pracy szkoły, między innymi szkolnych planów nauczania,...