Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 85912

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • bierze udział w rozprawach administracyjnych, prowadzi monitoring postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych, w tym zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe GDDKiA poprzez uzyskiwanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu,
 • prowadzi, aktualizuje i weryfikuje ewidencję nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej, przygotowuje tabelaryczne zestawienia nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych,
 • przeprowadza kontrolę wykonawstwa, merytorycznych odbiorów i rozliczanie zleconych robót formalnoprawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne oraz bierze udział w odbiorach robót w części dotyczącej nieruchomości w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • realizuje zadania w zakresie ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje drogowe , w tym zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, bierze udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • przygotowuje oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do przygotowywanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych,
 • prowadzi monitoring rzeczywistego stanu realizacji nabytych gruntów w porównaniu do zakładanego harmonogramu, w tym dla zadań związanych z realizacja programów rządowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakiet MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania gospodarki nieruchomościami
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym, znajomość zasad wyceny nieruchomości
APLIKUJ TERAZ

Inżynier budowy

- nadzór nad pracami podwykonawców- praca biurowa i na terenie budowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Budownictwo Wymagania inne: [Uprawnienia] -...

Pracownik gospodarczy

Dokonywanie zakupów, produkcja druków, dostarczanie korespondencji do podmiotów współpracujących, prowadzenie samochodu służbowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

Ksiegowa/kadrowa

księgowanie dokumentów dla celów rozliczeń podatkowych, obsługa kadrowa firm, kontakty telefoniczne, redagowanie treści e-mail Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,...

Process Officer

Would you like to be a part of an international team that provides a great value to Scandinavian Customers within the Bank Sector? We are now looking for a Process Officer/Process Specialist to join...

Specjalista - Kasjer

Poszukujemy osoby, która: posiada wykształcenie minimum średnie, jest dokładna, potrafi pracować z procedurami i regulaminami, jest odporna na stres oraz potrafi pracować pod presją czasu,...